Fundusze Europejskie

Misja

„A TO MIEJ NA PILNEJ PIECZY, ABYŚ CZYTAŁ, KIEDY TYLKO MOŻESZ”
Mikołaj Rej

Mieszkańcy praktycznie każdej polskiej miejscowości potrzebują przyjaznego miejsca spotkań, lokalnego centrum aktywności i integracji.

Atrakcyjnym miejscem spotkań, przyciągającym osoby w różnym wieku może być biblioteka. Stanowi bowiem:

 • miejsce, w którym zdobywa się wiedzę w systemie pozaformalnym i nieformalnym,
 • jest to jedno z najbardziej dostępnych miejsc w środowisku lokalnym prowadzących działalność kulturalną,
 • z racji statutowych zapisów - jest instytucją działającą dla dobra publicznego,
 • jest instytucją posiadająca profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach, która swoją wiedzą służy lokalnej społeczności,
 • działania w niej realizowane są bezpłatne!

W konsekwencji naturalnego potencjału bibliotek, w obecnej rzeczywistości ich rola jest nie do przecenienia! Biblioteki publiczne to instytucje kultury, które funkcjonują w każdym miejscu na świecie, niezależnie od kultury, środowiska czy wyznania. Oczywiście czynniki te mają wpływ na funkcjonowanie i zakres świadczonych przez te placówki usług, jednak istnieją pewne cechy wspólne, charakterystyczne dla wszystkich bibliotek, niezależnie od tego, w jakim kraju prowadzą swoją działalność. 

W Polsce zadania bibliotek określa Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku. Jako główne obowiązki bibliotek wymienia ona gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Ponadto do zadań biblioteki może należeć prowadzenie innego rodzaju działalności, np.: bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowej, wydawniczej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Biblioteki w Polsce mają charakter powszechny i bezpłatny, ich celem jest służba w zapewnieniu dostępu do zasobów dorobku naukowego i kulturowego, zarówno polskiego, jak i ogólnonarodowego. Należy przy tym przede wszystkim podkreślić usługowy charakter instytucji, jaką jest biblioteka.

Chociaż tradycyjna rola biblioteki nie uległa zmianie, to zmieniły się sposoby wypełniania tej misji. Powstały biblioteki hybrydowe, tworzące kolekcje multimedialne, zawierające dokumenty zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.  Profesor Jadwiga Kołodziejska (polska bibliotekoznawczyni i bibliolog, założycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Czytelniczego) do podstawowych zadań bibliotek zaliczała jej funkcje społeczne. Społeczną rolę bibliotek określają także standardy IFLA. Do ich zadań zalicza m.in.: wkład w kulturalny i społeczny rozwój środowiska oraz wspieranie tożsamości kulturowej danego środowiska.Użytkownicy bibliotek mają coraz większe oczekiwania wobec Bibliotek. Przeciętnemu czytelnikowi nie wystarczy już tradycyjna rola biblioteki polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów. Jak wynika z badań, użytkownicy oczekują od bibliotek także zaspokojenia potrzeb informacyjnych (w tym także możliwości skorzystania z Internetu i sprzętu komputerowego) poszerzonej oferty kulturalnej (wystawy, odczyty, koncerty i projekcje filmów), możliwości wypożyczeń zbiorów na innych nośnikach niż te tradycyjnie udostępniane (filmy, dokumenty dźwiękowe), kursów i zajęć dodatkowych, a nawet możliwości napicia się kawy w czasie odwiedzin. 

Biblioteki muszą uzupełnić swoją ofertę zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, jeśli chcą pełnić ważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym społeczeństwa. Aby przyciągnąć czytelników, powinny stać się konkurencyjne wobec miejsc, gdzie obecnie społeczeństwo spędza najwięcej wolnego czasu. Kluczowe jest uwzględnienie oczekiwań użytkowników, aby biblioteki mogły pełnić rolę „trzeciego miejsca”.

Najważniejsze zadania dla oleśnickiej Biblioteki w kolejnych miesiącach i latach działania to przede wszystkim kierowanie się jasną i czytelną wizją. To działanie na rzecz mieszkańców; szacunek dla wszystkich mieszkańców, korzystających i niekorzystających z usług biblioteki; to zapewnienie swobodnego dostępu do informacji i wiedzy; wspieranie rozwoju  mieszkańców poprzez kulturę i edukację; integracja społeczności lokalnej; aktywizacja mieszkańców; współpraca i stały rozwój biblioteki jako instytucji; otwartość na innowacyjne sposoby.

By to osiągnąć stawiamy na:

 • Stworzenie nowej marki poprzez akcję wizerunkową #REJbranding. Od tego jak postrzegane są biblioteki zależy, jak duże jest zainteresowanie ich usługami oraz kto jest nimi zainteresowany. Od wizerunku zależy również, po co wybieramy się do biblioteki i czego od niej oczekujemy. Dobry wizerunek sprawia, że biblioteka staje się widoczna nie tylko dla użytkowników, ale również dla ewentualnych sponsorów i instytucji nadrzędnych. Od wizerunku biblioteki zależy również, w jaki sposób bibliotekarze wykonują swoją pracę. Ich wyobrażenie o roli biblioteki decyduje o tym, w jaki sposób będą ją prowadzić. Dobry wizerunek jest też powodem do dumy, zadowolenia z pracy, inspiruje do działania. Dlatego nowe otwarcie w 2019 r. były okazją do pracy nad nowym logo i nową stroną internetową. To też ciągłe dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń bibliotecznych.
 • Poszerzanie oferty. Naszym celem jest nieustanne powiększanie ilości zbiorów multimedialnych ( audiobooki, ebooki ), zwiększenie oferty o kolekcje specjalne ( np. stare wydania klasyki, nietypowy format , książki z tzw. drugiego obiegu  czy książka artystyczna ) i komiksy dla dorosłych. Abonamenty dostępu  do cyfrowej wersji  czasopism polskich i zagranicznych. Zwiększenie ilości kupowanych nowości wydawniczych . Dążymy do standardów europejskich czyli 13-15 woluminów na 100 mieszkańców ( my osiągamy w tej chwili 8 woluminów na 100 mieszkańców)
 • Działalność popularyzatorska. To m.in.: organizowanie czytelniczych konkursów; współpraca z mediami i powrót do artykułów typu „ Z bibliotecznej półki”; publikacja recenzji książkowych; giełdy książek połączone z tzw.  bukowiskiem czyli wymianą książek; festiwale literackie czy OLEŚNICKA NAGRODA LITERACKA
 • Pozyskiwanie nowych czytelników. Docieranie do nowych środowisk np. ulotki informacyjne w nowo wybudowanych blokach, osiedlach; wyprawka biblioteczna dla nowonarodzonych oleśniczan; BOOKWORM czyli mobilna biblioteka i biblioteka plenerowa.
 • Podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu oleśnickiego;
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność biblioteki. Rozwój fundrisingu i powrót do Koła Przyjaciół Biblioteki .

Mimo wielu zmian organizacyjnych Biblioteka publiczna w Oleśnicy pozostała ważnym ogniwem lokalnych instytucji kultury.  Swoją rangę uzyskała dzięki trwałości istnienia i konsekwentnej realizacji podstawowej funkcji: gromadzenia, opracowania i udostępniania wartościowych zbiorów książkowych oraz zbiorów specjalnych. Niezależnie od tendencji i aktywności w życiu kulturalnym czytelnicy mogą tu zawsze realizować własne potrzeby zdobywania wiedzy i informacji. 

do góry