Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane materiały audio-wizualne nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • media zmienne w czasie nie posiadają dostępnej alternatywy,
 • wybrane dokumenty, nie posiadają prawidłowej struktury redakcyjnej
 • wybrane informacje na stronie mogą być przedstawione w postaci zdjęciowej a nie tekstowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Stanisław Król, s.krol@bibliotekaolesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533 322 092. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja,
ul. Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja prowadzi ogólnodostępne wejście przez zewnętrze drzwi. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą głównymi drzwiami drewnianymi, dwuskrzydłowymi. Do wejścia oprócz schodków prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W kolejnych latach planujemy zamontowanie barierki wspomagającej poruszanie się na podjeździe przed wejściem głównym oraz zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach. Budynek objęty jest częściową ochroną konserwatorską.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to Klub Seniora, Sala Konferencyjna, Dział Gromadzenia, biuro Stowarzyszenia Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i oznakowana toaleta dla niepełnosprawnych. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży „Pod Sową”, Wypożyczalnia i Czytelnia prowadzą schody oraz winda osobowa. Winda nie posiada modułów głosowych oraz nakładek braille’a na panelach sterujących. Na drugie piętro gdzie znajduje się administracja Biblioteki, Dział Dokumentów Życia Społecznego, administracja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, dwie sale konferencyjne i lokale z przeznaczeniem dla partii politycznych prowadzą schody oraz winda osobowa. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi posiadają odpowiednią, minimalną szerokość zapewniającą w miarę swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku Biblioteki w Oleśnicy znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Biblioteki w Oleśnicy. Warunkiem wejścia na teren budynku Biblioteki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Biblioteki w Oleśnicy z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W budynku Biblioteki w Oleśnicy nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Biblioteka „Pod Pegazem” - filia Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja,
ul. Generała Franciszka Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Biblioteka „Pod Pegazem” znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy. Teren jest ogrodzony, a wejścia są ogólnodostępne od strony ulicy Kleeberga oraz ulicy Sikorskiego. Do Biblioteki „Pod Pegazem” dostać się można przez wydzielone, ogólnodostępne wejście przez zewnętrze drzwi od strony ulicy Sikorskiego. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą głównymi drzwiami dwuskrzydłowymi. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z barierkami. W kolejnych latach planujemy zamontowanie zabezpieczeń antypoślizgowych na schodach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Z holu można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na jednym poziomie (parterze) są to hol wystawienniczy, fonoteka, oznakowana toaleta dla niepełnosprawnych, wypożyczalnia oraz czytelnia. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przed wejściem głównym do Biblioteki „Pod Pegazem” znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka „Pod Pegazem” nie posiada wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Biblioteki „Pod Pegazem” w Oleśnicy. Warunkiem wejścia na teren budynku Biblioteki „Pod Pegazem” z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Biblioteki „Pod Pegazem” w Oleśnicy z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W budynku Biblioteki „Pod Pegazem” w Oleśnicy nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

do góry