Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. OLEŚNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MIKOŁAJA REJA wspiera osoby z niepełnosprawnościami dlatego też, zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z naszą jednostką.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie z prośbą o pośrednictwo tłumacza proszę:

 • wysłać na adres e-mail:  
 • wysłać na adres OLEŚNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MIKOŁAJA REJA (liczy się data dostarczenia korespondencji)
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na podstronie kontakt w naszym serwisie internetowym.

Nagranie w języku migowym

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym przedmiotem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Podstawą działalności Biblioteki jest statut będący załącznikiem nr 2 do uchwały nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Główną siedzibą Biblioteki jest budynek przy ul. Reja 10, gdzie znajduje się administracja biblioteki. W budynku znajdują się następujące komórki organizacyjne:  

 • DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW, który realizuje działania z zakresu gromadzenia, zakupu i opracowywania zbiorów (w tym zbiorów specjalnych), opieki merytorycznej z zakresu gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotecznego systemu komputerowego.
 • BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „POD SOWĄ”, która zajmuje się udostępnianiem i przechowywaniem zbiorów bibliotecznych, poradnictwem w zakresie doboru literatury, prowadzeniem działalności wystawienniczej i kulturalno-oświatowej skierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (w tym m.in. lekcje biblioteczne, zajęcia literackie dla szkół i przedszkoli, Dyskusyjny Klub Książki dla Rodziców), udostępnianiem informacji własnych i zewnętrznych, popularyzacją książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa, udostępnianiem stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki.
 • WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH, która zajmuje się udostępnianiem i przechowywaniem zbiorów bibliotecznych, poradnictwem w zakresie doboru literatury, prowadzeniem działalności wystawienniczej i edukacyjnej, udostępnianiem informacji własnych i zewnętrznych, popularyzacją książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa w tym m.in. organizacją spotkań autorskich.
 • CZYTELNIA GŁÓWNA, która realizuje działania z zakresu udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczaniem na zewnątrz oraz prowadzeniem wypożyczeń międzybibliotecznych, sprzedaży wydawnictw własnych. Ponadto czytelnia zajmuje się prowadzeniem działalności informacyjnej, bibliograficznej (w tym bibliografii regionalnej na podstawie lokalnych czasopism), udostępnianiem informacji własnych i zewnętrznych, popularyzacją książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa, prenumeratą i akcesją czasopism, udostępnianiem stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki (w tym specjalne stanowisko wydzielone do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA)  oraz zapewnieniem dostępu do literatury naukowej i popularno-naukowej i materiałów edukacyjnych. Na miejscu można skorzystać z płatnych usług drukowania, kserowania i skanowania oraz bezpłatnej sieci Wi-Fi. 
 • DYREKTOR odpowiada  za działalność biblioteki, za całokształt prac bibliotecznych. Reprezentuje bibliotekę na zewnątrz. 
 • DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY, do którego należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem, sprawozdawczością i analizą ekonomiczną wykonania planu, prowadzenia księgowości na zasadach określonych w ustawie rachunkowości, o finansach publicznych i innych przepisach oraz prowadzenie ogółu spraw kadrowo-płacowych.
 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, który zajmuje się sprawami związanymi  z prawidłowym administrowaniem obiektami Biblioteki i nadzorem nad obsługą techniczną, bieżącą korespondencją (w tym przyjmowaniem i ewidencjonowaniem skarg i wniosków) oraz działalnością sekretariatu. Dział ten zajmuj się również koordynacją wynajmu pomieszczeń w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja.
 • SPECJALISTA DS. PROMOCJI BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA, zajmuje się koordynowaniem prac związanych z identyfikacja wizualną i wizerunkiem Biblioteki, prowadzeniem strony Internetowej, prowadzeniem działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych, opracowaniem graficznym i edytorskim wydawnictw oraz promocyjnych materiałów bibliotecznych.
 • DZIAŁ DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO, który realizuje działania z zakresu pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego w tym druków akcydensowych, opracowywanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym, popularyzacja historii Oleśnicy oraz regionu poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną i kulturalną. To także pomoc i poradnictwo na rzecz bibliotek publicznych w powiecie i organizacja szkoleń i doskonalenie zawodowe dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych  dot. działalności biblioteki. 

W skład Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja wchodzi także filia biblioteczna Biblioteka „Pod Pegazem” w budynku przy ul. Kleeberga 4. Mieści się tam:

 • WYPOŻYCZALNIA, która zajmuje się udostępnianiem zbiorów zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży oraz poradnictwem w zakresie doboru literatury, prowadzeniem różnych form czytelnictwa, zaspokajaniem szeroko pojmowanych potrzeb informacyjnych czytelników i użytkowników Biblioteki, udostępnianiem stanowisk komputerowych, działalnością kulturalno-oświatową i działalnością wystawienniczą.
 • FONOTEKA, zajmuje się przechowywaniem i udostępnianiem multimediów, zwłaszcza książek mówionych.
 • CZYTELNIA, która zajmuje się zapewnieniem dostępu do literatury naukowej i popularno-naukowej i materiałów edukacyjnych oraz prenumeratą i akcesją czasopism.

Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja zajmuje się ponadto współdziałaniem z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i podmiotami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Nagranie w języku migowym

do góry